Algemene voorwaarden Miqipo

geen kleine lettertjes maar duidelijke afspraken

 Partijen

De partijen waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben zijn enerzijds miQipo, een merk van Así-Es bvba,  in zijn hoedanigheid van leverancier van de diensten en producten, hierna miQipo genoemd, en anderzijds de Klant als opdrachtgever en eindgebruiker van de geleverde diensten, hierna de Klant genoemd. Así-Es bvba is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0827 666 158 met als maatschappelijke zetel Rode Kruisweg 30, B-3520 Zonhoven.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle communicatie, relaties en overeenkomsten (hetzij mondeling, hetzij schriftelijk) tussen miQipo en de Klant. De algemene voorwaarden van miQipo zijn prevalent ten opzichte van die van de Klant. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, doet de Klant afstand van zijn eigen algemene, aankoop- of bijzondere voorwaarden.
Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden door een wetgevende of rechterlijke macht nietig zouden worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. De partijen zullen in dergelijk geval met elkaar overleggen en vervangende bepalingen opstellen. Daarbij zal voor zover mogelijk getracht worden het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zo kort mogelijk te benaderen.

Offertes & Prijzen

De geldigheidsduur van door miQipo uitgebrachte offertes bedraagt standaard 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven. Offertes worden steeds vrijblijvend aangeboden en worden pas bindend na de schriftelijke aanvaarding van de bestelling van de Klant door miQipo.
De prijzen in de offertes evenals prijzen die via andere kanalen aan de Klant worden opgegeven zijn steeds exclusief BTW, taksen en andere heffingen van overheidswege. Tenzij anders overeengekomen zijn deze prijzen ook exclusief eventuele administratie-, verplaatsings- en verzendingskosten. Tenzij anders vermeld, is de prijs van handboeken, kopieën of didactisch materiaal nooit in de offerteprijs inbegrepen.
Alle prijzen worden steeds opgegeven in euro

Bestellingen

Voor elke bestelling dient de Klant een bestelbon op te maken die de handtekening van een bevoegde medewerker of vertegenwoordiger van de Klant draagt. miQipo behoudt zich in geval van vergissingen of leemtes in de offerte het recht voor de betreffende offerte te corrigeren voor de aanvaarding van een bestelling. miQipo behoudt zich eveneens het recht voor bepaalde bestellingen zonder verdere motivatie te weigeren.

Inschrijvingen voor open taalcursussen en workshops via de website www.miqipo.com

Inschrijvingen voor open taalcursussen of workshops  via de website www.miqipo.com worden pas definitief na de expliciete aanvaarding ervan door miQipo en na de volledige betaling van het inschrijvingsgeld voor de betreffende cursus of workshop.
Inschrijvingen voor open taalcursussen via de website www.miqipo.com kunnen binnen de 14 dagen kosteloos worden geannuleerd op voorwaarde dat de inschrijving minstens 60 dagen voor de aanvang van de open taalcursus of -workshop is gebeurd. Indien de inschrijving minder dan 60 dagen voor de aanvang van de open taalcursus of workshop plaatsvindt, dan gelden de voorwaarden van het artikel Annulatie van een bestelling hieronder.
miQipo behoudt zich het recht voor, zonder enige schadeloosstelling of vergoeding, inschrijvingen voor open taalcursussen of workshops te annuleren, indien er voor een bepaalde cursus of workshop te weinig inschrijvingen zijn. In geval van annulatie van een taalcursus of workshop omwille van te weinig inschrijvingen zal miQipo de ingeschreven deelnemers uiterlijk 3 weken voor de aanvangsdatum ervan per e-mail van de annulatie verwittigen. Eventueel reeds door de inschrijver gedane betalingen voor een geannuleerde taalcursus of workshop worden dan door miQipo aan de inschrijver teruggestort.

Uitvoering van de overeenkomst

Inspanningsverbintenis
miQipo voert haar door de Klant verstrekte bestellingen uit met uiterste zorg, deskundigheid en naar best vermogen. In het kader van een overeenkomst of bestelling gaat miQipo ten opzichte van de Klant een inspanningsverbintenis aan.

Wijziging van de opdracht
Indien de Klant na de bestelling wijzigingen aanbrengt aan de oorspronkelijke opdracht, dan aanvaardt hij impliciet dat zowel de prijs van het order alsook de planning ervan kunnen worden beïnvloed. Indien miQipo akkoord kan gaan met de door de Klant gevraagde wijzigingen, zal zij de nodige aanpassingen volgens de wens van de Klant uitvoeren. Leidt dit tot meerwerk en bijkomende kosten ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht, dan zal miQipo de Klant voornoemde extra werkuren en kosten supplementair in rekening. In de mate van het mogelijke zal zij de Klant vooraf een kostenraming bezorgen, die de Klant schriftelijk moet goedkeuren voor uitvoering.

Annulatie van een bestelling
Bestelde taalcursussen of workshops kunnen door de klant tot 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van de cursus of workshop worden geannuleerd. Bij annulering door de klant wordt volgende schadevergoeding voorzien: tot 45 dagen voor aanvang bedraagt de schadeloosstelling 25% van de totale offerteprijs ,tot 30 dagen voor aanvang 50% en tot 15 dagen voor aanvang 75%. Bij annulering minder dan 15 dagen voor de start van de cursus geldt een schadevergoeding van 100%.

Open taalcursussen en workshops
miQipo behoudt zich het recht voor, zonder enige schadeloosstelling of vergoeding, inschrijvingen voor open taalcursussen of workshops te annuleren, indien er voor een bepaalde cursus of workshop te weinig inschrijvingen zijn. In geval van annulatie van een taalcursus of workshop omwille van te weinig inschrijvingen zal miQipo de ingeschreven deelnemers uiterlijk 3 weken voor de aanvangsdatum ervan per e-mail van de annulatie verwittigen. Eventueel reeds door de inschrijver gedane betalingen voor een geannuleerde taalcursus of workshop worden dan door miQipo aan de inschrijver teruggestort.

Verbreking van de overeenkomst
Indien de Klant voor de volledige uitvoering ervan de overeenkomst verbreekt, dan factureert miQipo pro rata het tot dan toe uitgevoerde deel van de overeenkomst. Het zo gefactureerde bedrag is onmiddellijk opeisbaar. Bovendien heeft miQipo recht op een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van het totale bedrag van de oorspronkelijke bestelling met een minimum van € 250,00 excl. BTW.

Derden
miQipo behoudt zich het recht voor de uitvoering van de bestelling van de Klant geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan derden. miQipo is er niet toe gehouden dergelijke samenwerkingen met onderaannemers aan de Klant te motiveren, noch kunnen zij door de Klant geweigerd worden.
De keuze van de docent die de cursus of workshop zal geven komt enkel aan miQipo toe. Eventueel worden per cursus meerdere docenten ingezet. De klant heeft niet het recht de docent te kiezen.

Verzuim Klant
Ingeval de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk omwille van verzuim van de opdrachtgever of door overmacht zijnerzijds worden vertraagd of onmogelijk gemaakt, dan is miQipo ertoe gerechtigd het volledige bedrag van de bestelling in rekening te brengen en dit  onverminderd haar recht verdere kosten, schade en interesten te verhalen op de Klant.

Planningen & Leveringstermijnen
Planningen en leveringstermijnen worden altijd ten indicatieve titel medegedeeld. Verlenging van de leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

Wijziging van cursuskalender op verzoek van de klant
De met de klant overeengekomen planning van taalcursussen met 1-op-1 coaching of in-company taalcursussen en workshops kan in overleg tussen de klant en miQipo gewijzigd worden, doch enkel mits de aanvraag tot wijziging minstens 5 werkdagen voor de geplande les door de klant aan miQipo wordt overgemaakt. miQipo zal indien mogelijk de wijziging aan de cursuskalender doorvoeren, maar is daartoe niet verplicht. Elke aanvraag tot wijziging van de leskalender moet gebeuren door de opdrachtgever of diens gemandateerde. Aanvragen tot wijziging van de leskalender door cursisten zijn niet mogelijk.
Indien de aanvraag tot wijziging van de leskalender niet binnen de voornoemde termijn gebeurt en de les omwille van de afwezigheid van de cursisten niet kan plaatsvinden, dan wordt die les als gegeven beschouwd en aangerekend.
De cursuskalender van open taalcursussen, conversatieworkshops en thematische workshops kan niet worden gewijzigd.

Taalcursussen en workshops op locatie van de klant
Indien de cursussen worden gegeven op een locatie van de klant, wordt verondersteld dat de klant miQipo kosteloos een behoorlijk uitgerust opleidingslokaal ter beschikking stelt. De medewerkers van miQipo moeten er kunnen beschikken over 220 V stroom, een internetverbinding met Wifi en bijbehorende codes, een bord of flipchart en een beamer.
De klant garandeert de veiligheid van het ter beschikking gestelde lokaal en van de ter beschikking gestelde uitrusting.

Aangeleverde materialen of diensten van de Klant
Door de Klant aan miQipo verstrekte materialen of diensten voor de uitvoering van bestelde opdrachten (in analoge en/of digitale vorm) worden verondersteld een duplicaat te zijn en definitief en kosteloos ter beschikking gesteld aan miQipo voor de uitvoering van de opdracht. Dergelijk materiaal wordt dan ook na uitvoering van de bestelling door miQipo niet teruggestuurd naar de Klant, noch neemt miQipo enige verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging ervan.

Certificaten
miQipo reikt aan deelnemers aan taalcursussen en workshops deelnamecertificaten uit. Deze certificaten hebben geen officieel karakter en zijn niet erkend door de Belgische overheid.

Leslokalen & Reisweg
miQipo is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of ontstane schade aan cursisten of hun eigendommen in haar lokalen. Cursisten begeven zich op eigen risico naar de locatie waar de taalcursus of workshop plaatsvindt.

Facturen & Betalingen

Facturen
Bestellingen van de Klant worden standaard gefactureerd na de volledige levering of uitvoering van de opdracht. Voor bepaalde opdrachten kan miQipo echter de gehele of gedeeltelijke voorafbetaling vragen aan de Klant. Bij omvangrijke of langdurige projecten worden voorschotten gefactureerd naarmate de werken vorderen met een eindafrekening bij de volledige levering. De facturen worden in PDF-formaat per e-mail verstuurd naar een door de Klant op te geven adres of per post op papier naar de maatschappelijke zetel van de Klant. Indien de Klant een factuur wenst te protesteren, moet hij dat schriftelijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum doen. Indien een factuur niet binnen de 8 dagen na de factuurdatum geprotesteerd wordt, wordt zij geacht door de Klant aanvaard te zijn.

Betalingen
Betalingen dienen te gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij er tussen de partijen schriftelijk een andere termijn werd overeengekomen. Betalingen door particuliere Klanten moeten gebeuren voor aanvang van de opdracht, tenzij miQipo schriftelijk andere betalingsvoorwaarden toestaat. Voor een eerste opdracht van een nieuwe Klant kan miQipo een voorschot op of de volledige betaling van het orderbedrag voor aanvang van de werken of activiteiten vragen.

In geval van laattijdige betaling heeft miQipo zonder enige aanmaning of ingebrekestelling recht op een nalatigheidsinterest van 1 % per maand en een schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 250,00 EUR, te vermeerderen met eventuele innings- en deurwaarderskosten, onverminderd haar recht op verder verhaal.

Vertrouwelijkheid

Zowel tijdens als na de uitvoering van hun overeenkomst zijn miQipo en de Klant elkaar volledige confidentialiteit met betrekking op de inhoud van de overeenkomst en de toegepaste werkwijzen, procedures en technologie ten opzichte van derden verschuldigd. Derhalve zal miQipo alleen informatie verstrekken aan opdrachtgevers of aan door hen gemachtigde personen.

Klachten

Klachten dienen schriftelijk en uiterlijk 8 dagen na levering aan miQipo te worden gemeld. Indien de klacht als gegrond wordt aanvaard, zal miQipo de nodige correcties of herstellingen aan de geleverde dienst of aan het geleverde product aanbrengen. Ingeval er een schadevergoeding wordt geëist, dan kan die nooit hoger zijn dan het gefactureerde bedrag en is de schadevergoeding in elk geval beperkt tot een maximum van € 25.000,00 per bestelling. De Klant kan in geen enkel geval aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding voor schade, hetzij materieel of immaterieel, direct of indirect voortvloeiend uit defecten aan door miQipo geleverde producten en diensten.

Geschillen – Bevoegde rechtbank

In geval van geschillen zijn in de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (België) bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing. miQipo behoudt zich echter het recht en de keuze voor om geschillen met buitenlandse Klanten eveneens in het land van oorsprong van de buitenlandse Klant voor de rechtbank te brengen.

Overmacht

Overmacht schorst alle verplichtingen van miQipo ten opzichte van haar klanten met betrekking op de uitvoering van geplaatste bestellingen. Als overmacht worden onder andere, doch niet limitatief, beschouwd brand in de bedrijfsgebouwen, oorlogen, burgeroorlogen, terroristische aanslagen …