Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen

een maatstaf voor taalkennis en taalvaardigheid

Het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor Talen is een Europese richtlijn voor verschillende Europese talen om de mate waarin iemand een taal beheerst, te beoordelen. Vaak gebruikt men alleen het afgekorte "Europees Referentiekader (ERK)". Binnen het ERK wordt zowel de mondelinge als de schriftelijke taalvaardigheid in aanmerking genomen. Het Europees Referentiekader werd tussen 1989 en 1996 door de Raad van Europa opgesteld.

Het ERK telt zes verschillende niveaus:

Basisgebruiker: A1 Breakthrough en  A2 Waystage

Onafhankelijke gebruiker: B1 Treshold en B2 Vantage

Vaardige gebruiker: C1 Proficiency en C2 Mastery

 

miQipo gebruikt het Europees Referentiekader voor Talen als referentie voor het niveau van de aangeboden cursussen en het taalbeheersingsniveau van de cursisten.


Een overzicht van de luistervaardigheid, leesvaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid die iemand voor het bereiken van de 6 verschillende niveaus moet beheersen, vind je hieronder.

Basisgebruiker: Breakthrough A1

NL: Doorbraak A1
Begrijpen / Luisteren

Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete om­geving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken.

Begrijpen / Lezen

Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvou­dige zinnen begrijpen, bij­voorbeeld in mededelin­gen, op posters en in ca­talogi.

Spreken / Productie

Ik kan eenvoudige uitdruk­kingen en zinnen gebruiken om mijn woonomgeving en de mensen die ik ken, te beschrijven.

Spreken / Interactie

Ik kan deelnemen aan een een­voudig, langzaam gesprek en hulp krijg van mijn de ge­sprekspartner.  Ik kan eenvoudige vragen stellen en be­antwoorden die een directe be­hoefte of zeer vertrouwde on­der­werpen betreffen.

Schrijven

Ik kan een korte, eenvoudige ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. Ik kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld mijn naam, nationaliteit en adres noteren op een hotel­inschrijvingsformulier.

Basisgebruiker: Waystage A2

NL: Tussenstap A2
Begrijpen / Luisteren

Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over mezelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Ik kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke een­voudige boodschappen en aan­kondigingen volgen.

Begrijpen / Lezen

Ik kan zeer korte een­voudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspel­bare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals adverten­ties, folders, menu's en dienstregelingen en ik kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen

Spreken / Productie

Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven.

Spreken / Interactie

Ik kan communiceren over een­voudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uit­wisseling van informatie over ver­trouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Ik kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel ik gewoonlijk niet voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden.

Schrijven

Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.

Onafhankelijke gebruiker: Treshold B1

NL: Drempel B1
Begrijpen / Luisteren

Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitge­sproken standaarddialect wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma’s over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrek­kelijk langzaam en duidelijk ge­sproken wordt.

Begrijpen / Lezen

Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alle­daagse of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen.

Spreken / Productie

Ik kan uitingen op een simpele manier aan elkaar verbinden, zodat ik ervaringen en ge­beurtenissen, mijn dromen, verwachtingen en ambities kan be­schrijven. Ik kan in het kort redenen en verklaringen geven voor mijn meningen en plannen. Ik kan een verhaal vertellen, of de plot van een boek of film weergeven en mijn reacties beschrijven.

Spreken / Interactie

Ik kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar de betref­fende taal wordt gesproken. Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby's, werk, reizen en actuele gebeur­tenissen).

Schrijven

Ik kan eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Ik kan persoonlijke brieven schrijven waarin ik mijn ervaringen en indrukken beschrijf.

Onafhankelijke gebruiker: Vantage B2

NL: Uitzicht B2
Begrijpen / Luisteren

Ik kan een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs com­plexe redeneringen volgen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is. Ik kan de meeste nieuws- en actualiteitenprogram­ma’s op de tv begrijpen. Ik kan het grootste deel van films in standaarddialect begrijpen.

Begrijpen / Lezen

Ik kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen. Ik kan eigentijds literair proza begrijpen.

Spreken / Productie

Ik kan duidelijke, gedetail­leerde beschrijvingen presen­te­ren over een breed scala van onderwerpen die betrek­king hebben op mijn interesse­gebied. Ik kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten.

Spreken / Interactie

Ik kan zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met moeder­taalsprekers redelijk mogelijk is. Ik kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin mijn standpunten uit­leggen en onder­steunen.

Schrijven

Ik kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interesses. Ik kan een opstel of verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter ondersteuning vóór of tégen een spe­cifiek standpunt. Ik kan brieven schrijven waarin ik het persoonlijk belang van gebeurtenissen en ervaringen aangeef.

Vaardige gebruiker: Effective operational proficiency C1

NL: Effectieve operationele vaardigheid C1
Begrijpen / Luisteren

Ik kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven. Ik kan zonder al te veel inspanning tv-programma’s en films begrijpen.

Begrijpen / Lezen

Ik kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van verschillende stijlen waarderen. Ik kan gespecialiseerde artikelen en lange tech­nische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein.

Spreken / Productie

Ik kan duidelijke, gedetail­leerde beschrijvingen geven over complexe onderwerpen en daarbij sub-thema's integreren, specifieke stand­punten ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie.

Spreken / Interactie

Ik kan mezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder merkbaar naar uitdrukkingen te hoeven zoeken. Ik kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en profes­sionele doeleinden. Ik kan ideeën en meningen met precisie formuleren en mijn bijdrage vaardig aan die van andere sprekers relateren.

Schrijven

Ik kan me in duidelijke, goed gestruc­tureerde tekst uitdrukken en daarbij redelijk uitgebreid standpunten uiteenzetten. Ik kan in een brief, een opstel of een verslag schrijven over complexe onderwerpen en daarbij de voor mij belangrijke punten benadrukken. Ik kan schrijven in een stijl die is aangepast aan de lezer die ik in gedachten heb.

Onafhankelijke gebruiker: Mastery C2

NL: Beheersing C2
Begrijpen / Luisteren

Ik kan moeiteloos gesproken taal begrijpen, in welke vorm dan ook, hetzij in direct contact, hetzij via radio of tv, zelfs wanneer in een snel moedertaaltempo gesproken wordt als ik tenminste enige tijd heb om vertrouwd te raken met het accent.

Begrijpen / Lezen

Ik kan moeiteloos vrijwel alle vormen van de geschreven taal lezen, inclusief abstracte, structureel of linguïstisch complexe teksten, zoals handleidingen, specialis­tische artikelen en literaire werken.

Spreken / Productie

Ik kan een duidelijke, goed­lopende beschrijving of redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een doeltreffende logische structuur, zodat de toehoorder in staat is de belangrijke punten op te merken en te onthouden.

Spreken / Interactie

Ik kan zonder moeite deelnemen aan welk gesprek of discussie dan ook en ben zeer vertrouwd met idiomatische uitdrukkingen en spreektaal. Ik kan mezelf vloeiend uitdrukken en de fijnere betekenis­nuances precies weergeven. Als ik een probleem tegenkom, kan ik mezelf hernemen en mijn betoog zo herstructureren dat andere mensen het nauwelijks merken.

Schrijven

Ik kan een duidelijke en vloeiend lopende tekst in een gepaste stijl schrijven. Ik kan complexe brieven, verslagen of artikelen schrijven waarin ik een zaak weergeef in een doeltreffende, logische structuur, zodat de lezer de belangrijke punten kan opmerken en onthouden. Ik kan samenvattingen van en kritieken op professionele of literaire werken schrijven.